bilak (біляк)

hryb ῾grzyb prawdziwek᾿: ta win łem bilakы zberat, incze to hubы, to ho ne interesujut SF36

 • buczыna ῾las bukowy᾿: to po buczыni, berezyni trea zberaty hrybы SF36  
 • grosz ῾grosz᾿: braṷo sia na tałeryczok y po dṷa ï po try hrybkы, y po dṷacet groszy, po tryc:et groszy, taky bыły piniazi dorohы, zṷoty to jusz trudno bыṷo zdobyty; ta to groszykы bыły, ne radyły piniażok łem grosz PM15, zdr. groszyk
 • hirczycia ῾gatunek grzyba᾿: zberały hirczыci, to tak´e jak hubinkы łem biṷы (hrybы), a jak rozwomyṷ to yszṷo moṷoko PM15
 • hirkыj ῾gorzki᾿: łem tak bыṷo kuściok hirkыm czuty, bo to wil´szyna to tak´e bыṷo znasz SF36
 • hołubinka ῾gatunek grzyba, gołąbek wytworny, (Russula vesca) gołąbek᾿: jak rosły hrybы, to yszczy sia zberaṷo ne łem samy hrybы, ale y hoṷubinkы takы bыły ED24
 • hryb ῾prawdziwek᾿(starsze znaczenie), ῾grzyb᾿(nowsze znaczenie): hryb to bыṷ praṷdywы, a hubы to bыły takы szыtkы dziady kozakы, łysziṷkы, szczitkы SF36; hryb praṷadywыj to sia nazywaṷ hryb, a totы ïnczy hubы bыły PM15
 • hrybiarka ῾osoba zbierająca grzyby᾿: hrybiarka chodyṷa za hrybamy SF36
 • hrybok 1.῾specjalny przyrząd do cerowania dziur᾿: do cyruwania szkarpetkiṷ hrybok jest SF36; 2.῾dziadek do orzechów᾿: hrybkы, to do orichiṷ do puczynia MŁ39
 • huba ῾grzyb w ogóle, każdy grzyb oprócz prawdziwka, borowika᾿: hryb praṷdywыj to sia nazywaṷ hryb, a totы ïnczy hubы bыły PM15; hryb to bыṷ praṷdywы, a hubы to bыły takы szыtkы dziady, kozakы, łysziṷkы, szczitkы SF36
 • jadalnыj ῾jadalny᾿: szczitkы bыły to takы barz żoṷtы (hrybы), ta totы bыły takы jadal´nы, a bыły biwy to jusz bыły trujoncы PM15
 • korowiak ῾gatunek grzyba trującego᾿, cyt. zob. szczitka
 • kozak ῾gatunek grzyba, koźlarz babka (Leccinum scabrum)᾿: a hneskы bыṷ na hrybach ï prynius takы kras kozakы, taki zdorowiś kozak bыṷ SF36
 • lis ῾las᾿: jak sia wijna skinczyṷa, to tato tam zaczały sia buduwaty pit lisom MŁ39; kołysy to rosły fsiady hrybы, de jaki lis bыṷ ta rosły, a pereważni w takim lisi, takыm smerekoṷym PM15, zdr. lisok; # czыm dalsze do lisa, tыm vece hołuzia ῾im dalej w las, tym więcej᾿: czыm dalsze do lisa, tыm ṷece hoṷuzia, bo jak sia zacznesz sṷaryty kus, ne ustanesz łem sztoraz dałe, sztoraz dałe, sztoraz dałe no to sia czoṷek… ta jak bыs fchodyṷa w lis, y sztoraz to hirsze, ne yde do dobroho łem do zwoho, a lipsze wystupyty PM15  
 • łysziłka ῾gatunek grzyba, lisówka pomarańczowa (Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire)᾿: a hubы to bыły takы szыtkы dziady kozakы, łysziṷkы, szczitkы SF36
 • niw ῾nów᾿: niṷ jak bude, ta budut rosnuty hrybы ED24
 • pidhrybok ῾gatunek grzyba, podgrzybek᾿
 • potecz ῾gatunek grzyba, borowik ceglastopory᾿: poteczы takы sut niebieskы, takы welkы jak hrybы PM15
 • pownia ῾pełnia᾿: treba czekaty na poṷniu, żeby zas hrybы bыły MF53
 • psi hrybы ῾gatunek grzyba᾿
 • trujoncыj (nowsze)῾trujący᾿: potim jiły totы hirczyci, totы trujoncы hrybы bыły PM15
 • smarż ῾gatunek grzyba, smardz᾿: smarżы, no jak ty wytumaczu takы nyskы sut, ta bыs powiṷ, że to takы żabijkы ni, to sut pszenycznы, żыtnы, smarżы takы szto można jisty, pszenycznы to takы nyskы koṷo zemli, a szыrokы to sia nazywały pszenycznы, wiṷsianы tisz nyskы, a totы druhы bыły żыtnы, to tak rosne dagde koṷo wil´chy, dagde koṷo put´a tak rosne PM15; pszenycznыj, wiwsianыj, jarczanыj i żыtnij
 • szczitka1.῾szczotka do ubrania, do konia᾿: szczitka to do wachiṷ, cy do czerewik bыṷa ED24; szczitkom ï hrebṷom sia czesaṷo konia, persze hrebṷom a potim szczitkom żebы sia szkłyṷ PM15; 2.῾gatunek grzyba᾿: szczitkы takы hubы, takы rosły od zemli takie posiczene jak szczitka, praṷdyṷy bыły takы asz czerwenы a totы szto mы nazyṷały korowiakы to bыły biṷы, to już bыłytujoncy, to mы ne zberały toty; a totы do idṷa szczitkы sut czerwenы, takы pomaranczoṷы aż, to z moṷokom sia iṷo PM15
 • zważaty ῾zważać᾿: teper to desy l´ude nycz ne zważajut, persze ni, ne chodyły f nedil´u na hrybyPM15