derewianыj (деревяный)

῾wykonany z drewna, drewniany᾿:osy bыły derewjanы, łem bыły pitkuṷanы JCz22

 • caliłka ῾deska o grubości 1 cala᾿     
 • cyrkularka zob. krajzega
 • dranka (dawne), sztacheta (nowsze)῾sztacheta lub wąska deska᾿: to rużni radyły y draŋkы radyły, ï sztachetы radyły, a pereṷażni sztachetы wece radyły jak draŋkы JCz22; tit bыły takы derewjanы draŋkы, dranoczkы maṷy pokṷadenы SF36, zdr. dranoczka
 • dranoczka zob. dranka       
 • drowence  (zdr.) ῾kawałek drewna, drewienko᾿: daṷo sia takie drowence, żeby rosz:czypyty tot dыrżak do hrabły PM15
 • drowno ῾drewno᾿: tu napiṷperek yszṷwo tak´e droṷno, na tot pṷuch JCz22
 • druczok (zdr.) ῾żerdka, drążek lub kawałek kija᾿: koni tjahły, a win sy tu dotyskaṷ tыm l´amul´ciom cy druczkom RP51 
 • druk ῾żerdka, drąg᾿: pl᾿antro już jest, to z doszczok a bыṷo ï z drukiṷ RF55
 • dыrwa ῾drwa, drewno na opał᾿: normalni do peca sia zosuwaṷo tot chlip, dыrṷamy sia pałyṷo ï z opaty do peca, chl´up! MŁ39; szto bыs zrobyṷa, jak wezesz dereṷo cy dыrwa z lisa JCz22; kobycia to jest do rubania droṷ PM15
 • dыrżak ῾dłuższa część cepa lub ogólnie część czegoś do trzymania w rękach, np. trzonek grabi itp.᾿: tu sut toty kapyci dwi do cip, bo jak bы sia tot byłen trymaṷ dыrżaka, jak bы ne bыṷo kapyci PM15; dыrżak do hrabły bыṷ RP51; dыrżak to bыṷa kl´uka, abo dыrżakom dostan ṷodы a  chocchto radyṷ dыrżak a chocchto radyṷ kl´uka SF36, zob. kluka
 • dыszel ῾dyszel᾿: na dыszły to bыṷo JCz22
 • dыszłyk ῾dyszel u pługa lub w wózku᾿: dыszłyk to bыṷ x kol´aśi, takij szto chṷop tiah kol´asu SF36
 • hrabli ῾grabie᾿:hrabel´ ne mam, desy podiṷa-m totы hrabli SF36; dыrżak do hrabły bыṷ RP51
 • kluka 1.῾żerdka przy studni na żurawiu, na końcu której zamocowany był hak lub podkowa do wyciągania wody ze studni᾿: kl´uka maṷa tam taku pitkoṷu prybytu znasz, abo bыṷ taki hak znasz, hak bыṷ prybytyj do dыrżaka a jak sia toto czasamy odorwaṷo abo szto to prybyṷały normalnu pitkoṷu, to już razom bыṷa kl´uka, bo tot bыṷ hak pryonaczenyj SF36, zob. kluka; 2.῾żerdka z hakiem na końcu, mająca różne zastosowanie᾿:kl´uku zakṷadat sia do toho ohnyṷa o tak, abo do derewa i sia tiahne dereṷo JCz22, zdr. kluczka
 • klupa ῾przyrząd do mierzenia średnicy drewna᾿
 • kobycia ῾pniak, na którym rąbie się drewno᾿:kobycia, to jest do rubania droṷ, na tij kobycy sia rubat dыrwa PM15, zdr. kobyczka
 • koczerha ῾pociasek (drewniana łopata) do wyjmowania chleba i wygarniania ognia z pieca chlebowego᾿: ohen z peca sia цyhartaṷo koczerhom SF36; koczerha to taka dereṷjana opata, znasz PM15; a koczerha to taka do peca specjalтi, do chliboṷoho peca, to tisz maṷa tak´e, taka bыṷa o, i tu taki maṷa doṷhi dыrżak, taka bыṷa o tu bыṷo prosto a tu tak´e piṷokruhṷe MŁ39
 • krajzega (starsze), cyrkularka (nowsze)῾pilarka tarczowa᾿                         
 • krywula ῾zakrzywione drewno lub coś krzywego᾿:a krywul´a to bыṷa znasz jak ïszły do lisa, to aha chodme de najty na sani kryṷul´u, o że krywe to kryṷul´a a jak już bыṷo zrobłene to sanyci, to sz czereszni, z jabṷoni pereṷażni o, z buka robyły RP51
 • litorka ῾mała drabina do wozu ze szczeblami᾿: jak kṷały na ṷiz, no to bereme teper litorku, potim dame druhu SF36; a takы men´szy drabynы znasz, szto metriṷkы ṷozyły h lisi dereṷo, to bыły litorkы RP51
 • majster ῾ogólnie rzemieślnik᾿: prychodyṷ majster, tesaṷ toto (szwali) ïszczy, bo to bыṷo łem bez piṷ pereryzane, pak tesaṷ dajakы tam centometrы cy do hrubszыch centometry, jak᾿e derewo ïszṷo do ścinы hrube JCz22; no to rużny wyrabl´ały rużny, ałe stol´ary, każdyj ne potrafyṷ, no to stol´ar sia nazywaṷ, a majster chыżы buduṷaṷ, a stol´ar wikna, dṷery PM15
 • ostyria (zbior.)῾żerdzie᾿: to ostyriamy daṷno horodyły, no to rużny bыłyPM15
 • ostyrka ῾żerdka rozcięta na pół (wzdłuż), pionowa żerdka w płocie z jodły lub świerka, okorowana najczęściej᾿:na ostyrci pṷachtu sia zawjazaṷo, zahoṷowok do pṷachtы ï już bыṷa koṷyska, tak me dity chowały daṷno PM15
 • rogal ῾ostrewka do suszenia, np. siana᾿:robyṷo sia dziury na totы, na rogali PM15
 • ryzaty1.῾rżnąć᾿: dereṷo ryzaṷo sia pyṷom, ne ta jak hneskы tartakы, łem rucznom takom pyṷom ṷełykom, rukamy ryzały na szṷali JCz22; 2.῾kastrować᾿:kastruwaty, a h nas to nazyṷały ryzatы, ryzatы bыkы MP37
 • ryzowyna ῾trociny (z piły ręcznej)᾿: ryzowynы to bыły z takoj pyṷy drïbnoj RP51
 • smoliwka ῾drewno żywiczne᾿:szto win sia onosyṷ bidak tych smoliṷok na prodaj do Gorłyc, bo to do palinia bыṷo dobre, znasz SF36;to sut takы sosnы h lisi, szto wypuszczajut taku smoṷu, najde pniaka smoliṷnoho, pryweze domiṷ i to sia pałyt, to sia dobry pal´at totы smoliṷkы JCz22
 • sucza (zbior.)῾sęki, gałęzie᾿: sucza to dыrṷa sosnoṷы, smerkowы takы o, szto sia totы krjakы optynaṷo a toto dereṷo ostaṷaṷo to nazywały sucza PM15
 • sztacheta (nowsze) zob. dranka
 • sztyl, sztylysko ῾stylisko, np. sztychówki, wideł᾿: to jest moṷot a tu jest sztyl´, sztyłysko, bo toporysko yszṷo do sokыry RF55, zgr. sztylysko
 • sztyłysko zob. sztyl
 • ścius ῾stos, najczęściej w odniesieniu do drewna᾿: dыrwa do ściusa sia skṷadaṷo pit ścinu MP37
 • trom ῾gruby kawał drzewa na deski᾿: desy tam jak bыły koṷo Krajnyci, to tam toty tromы wozyły JCz22
 • zatesaty ῾zaostrzyć koniec drewnianego pala᾿: zatesz kopacz na kobycy RP51

Mimo wielkiego szacunku Łemków do drzew, drewno było wszechobecne w gospodarstwach łemkowskich, a najprostszą metodą na zarobienie grosza było ścięcie drzewa i zawiezienie go do tartaku. Łatwość jego zdobycia powodowała, że zarówno chyże, jak i ich wyposażenie były głównie z drewna. Drewno służyło również do produkcji najbardziej popularnego dziegciu oraz wielu innych przedmiotów użytkowych, jak np. trzonków, grabi, osterwek, gontów itp.

https://www.youtube.com/watch?v=gE2Bb4seYIM