lis (ліс)

῾las᾿: jak sa wijna skinczyṷa, to tato tam zaczały sia buduwaty pid lisom MŁ39; kołysy to rosły fsiady hrybы, de jaki lis bыṷ ta rosły, a pereważni w takim lisi, takыm smerekoṷym PM15, zdr. lisok; # czыm dalsze do lisa, tыm wece hołuzia ῾im dalej w las, tym więcej drzew᾿: czыm dalsze do lisa, tыm ṷece hoṷuzia, bo jak sia zacznesz sṷaryty kus, ne ustanesz łem sztoraz dałe, sztoraz dałe, sztoraz dałe no to sia czoṷek… ta jak bыs wchodyṷa w lis, y sztoraz to hirsze, ne yde do dobroho, łem do zṷoho, a lipsze ṷystupyty PM15  

 • błud 1.῾nieczysta siła᾿: h lisi sia ich bṷud zimaṷ, ałe potim popustyṷ y wernyły jakosy domiṷ MŁ39; 2.(nowsze) ῾pomyłka, błąd᾿: win bud zrobyṷ, że pryichaṷ za niom RF55; # błudnыj sыn ῾syn marnotrawny᾿
 • buk ῾buk᾿: buk maṷ kṷitia takie, takie osiṷe kwitia bыṷo takie fest kwitia bыṷo osiṷe nazyṷały daṷno i potim na tim bыṷa bukwia tota taka, nasinia takie bыṷo SF36
 • bukow ῾nasienie buka, bukiew᾿:z buka toto nasinia to bukoṷ, to zberały ï iły me ta jak cuk´erkы, y suszыły ałe ne znam szto z toho robyły, a ot toho hoṷowa boliṷa jak sia najiṷ PM15
 • czatyna ῾gałęzie drzew iglastych lub też opadłe szpilki tych drzew᾿: do lisa po dыrwa, jaku czatynu RP51; # bыty jak czatyna ῾o człowieku bardzo nerwowym᾿: a tы taki jes jak czatyna
 • jadłowec ῾jałowiec᾿:z jadwiṷcia bobkы to kadyṷo bыṷo w cerkwy na tim PM15
 • jafыra ῾owoc borówki, czarnej jagody᾿, cyt.zob. jafыrnyk
 • jafыrnyk῾krzak czarnych jagód lub miejsce porośnięte krzewinkami jagodowymi᾿: ja tam rubaṷ derevo to jafыrnyku bыṷo hыn kupa, jafыriṷ duże bыṷo JCz22; teper dorohij jafыr, litra jafыru duże kosztuje ED24
 • liszczыna ῾leszczyna᾿: ta liska bo to liszczыna, to jest to samo łem że tota jest moṷoda ta rosne tak bujno y do hory, a potim sia rozrastat jak już starsza, to już konary puszczat, ï taka liszczыna już, dakы orichy sut PM15
 • poluwania ῾polowanie᾿: fuzyju maṷ y ne naszły, a win chodyṷ na pol´uṷania MF53
 • spad ῾spadź᾿: jak jest spad na jałyciach, to pczoṷy toto zberajut PM15
 • śmitia1.(zbior.)῾opadłe liście lub szpilki drzew᾿: jak śa vozywo śmitia, śa dawaṷo drabynы JCz22; to sia zberaṷo łem toto śmitia ne szыszkы,łyścia z buka, zo sosnы SF36; 2.῾śmieci, np. w domu᾿: dopiro jem pozamitaṷa, a tu zas śmitia SF36
 • żołud ῾żołądź᾿: żoṷudia to z duba sut RF55

Lasy zajmują około 75% powierzchni Beskidu Niskiego. W znacznej części są to lasy bukowe, zwane buczyną karpacką, miejscami o puszczańskim charakterze. Patrząc na kilkudziesięciometrowe buki mało kto wie, że mamy do czynienia z młodym, niespełna 100-letnim lasem. Przed II wojną światową w miejscu obecnych lasów rozciągały się hale, na których wypasano owce. Wysiedlenie Łemków i zmiana sposobu gospodarowania gruntami, a także prowadzona po II wojnie akcja zalesiania doprowadziły do znaczącej zmiany lokalnego ekosystemu. 

Dla Łemków las i drzewa mają bardzo praktyczne znaczenie. Lasy chętnie dzieliły się bowiem swoim dobrem – ziołami, owocami – dawały również budulec na chyże. Ale miały one również swój magiczny i kultowy charakter. Do dzisiaj wspomina się o nieczystej sile, która odbierała zdolności orientacyjne i nie pozwalała wrócić bezpiecznie do domu.