młyn (млин)

῾młyn᾿:otrubыto sut z mukы, to kupuwały pereważni h młyni, tam de moṷoły SF36

  • młynkuwaty ῾oczyszczać ziarno z plew᾿: jak sia teper młynkuje zerno, yde na rurы, dobre yde do peredu a k´epsk´e yde na totы biczni onˈy, bes syta jusz perechodyt JCz22, dk zmłynkuwaty
  • młynok ῾młynek, wialnia᾿: młynok, szto sia zerno młynkuje. Tu sia za korbu obertaṷo, no ï tu łetiṷo zerno czыste tu, ałe totы rurы de sut, tu bыły sytka, tu poṷoṷa tady łetiṷa o, a tu sia do toho kosza sia sypaṷo zerno tak´e o SF36; poślidne zerno, to bыṷo jak jusz młynkы bыły JCz22
  • mołotyty ῾młócić᾿: omoṷoczene zerno bыṷo, y to cipamy trea moṷotyty JCz22, dkn omołotyty, pomołotyty
  • muka 1.῾męka᾿: szыtko ṷыczytaṷ jakы win mukы perenius bes tamtoho, jak ho muczyṷ PM15; 2.῾mąka᾿: potim sia zahustyṷo (roszczynu) pszenycznom mukom albo żыtnom, to daṷno rużnii bыṷo MŁ39, zob. żuber, pytluwanыj
  • pretak ῾przetak, rodzaj sita z dużymi otworami służące najczęściej do odsiewania czy oczyszczania ziarna᾿:pretak to jest reszeto, ałe rycz:e PM15; ocz:ыniały zerno na pretaku SF36; pretak to bыṷo tak´e syto derewjane do sijania, ta jak do mukы bыṷo tyṷko że ono bыṷo rytk´e, znasz JCz22, por. reszeto, syto
  • reszeto ῾rzeszoto, rodzaj sita z niewielkimi, gęstymi otworami᾿: pretak, to jest takie reszeto, yszczy rycz:e jak reszeto, znasz, bo reszeto jest hustisz:e ED24, por. pretak, syto

Młyn wodny działa dzięki sile płynącej lub spadającej wody. Jej nurt obraca drewniane koło, spadając na poprzeczki umieszczone na jego obwodzie, a koło poprzez system kół zębatych i przekładek wprawia kamień młyński w ruch. Ten zaś mieli ziarno na mąkę. 

Młyn jest w kulturze wiejskiej symbolem życia – ruch koła napędzał bowiem kamień młyński, a ten mielił ziarno na chleb, będący podstawą życia. Innymi słowy – ruch koła młyńskiego napędza świat i łączy społeczność, dając jej możliwość istnienia.

Młyny pracowały praktycznie w każdej wsi łemkowskiej, czasem nawet w niektórych miejscowościach były dwa. Kamienie do nich były wykonywane głównie przez kamieniarzy z Bartnego, Bodków, Wapiennego i Folusza.

Jak ważne były młyny świadczy fakt, iż Łemkowie do dziś śpiewają o nich piosenkę: