mysnyk (мисник)

῾3 albo 4 półki na naczynia (miski, talerze), często ze zdobieniami, rodzaj regału᾿: mysnykы takы bыły z doszczok robłeny, znasz, ï ubrane takoj bыṷo, no i tam skṷadały tałerykы, horniatka… do mysnyka toto daṷały PM15

  • hornec ῾garnek᾿:to ja radżu o ïncze, a ṷы radyte o raka, szto stawl´ały na tim raku horci, je? SF36; i hotoṷyłï ṷachы w takych horcoch, bl´aszanы sia mi zdaje, taky żeliznы bыły tisz toty horci, ṷełykы PM15
  • hornia ῾większy garnuszek᾿: a daj mi jednu ṷyżoczku cukrju, bo to wełyk´e hornia, ne horniatko; tak horniatom połyṷały PM15, zdr. horniatko
  • horniatko zob. hornia
  • połycia ῾półka᾿: na połycu sia kṷaṷo horci, bo szafok ne bыṷo daṷno, to takы połyczkы bыły zrobłeny PM15, zdr. połyczka
  • połyczka zob. połycia
  • rak1.῾rak᾿:bo h nas tu doṷoṷ sia schodyły chṷopы, to yszły tu do hory pid lis, ïszły na rakы PM15; 2.῾naczynie na trzech „nogach”, na które kładło się garnki na piecu᾿: na raci to hotowyły jisty (…) takij żeliznыj bыṷ PM15;to sia kṷaṷo do peca tot rak na ohen, kaṷaṷo sia hornec z komperiamy y sia hotoṷyṷo na tim raku, takы maṷ kryṷы niżkы SF36; nazyṷały rak, szto można na poły toto bыṷo, maṷo try nohy y takie, że można bыṷo na tim hornec postawyty cy totu rыŋku ED24; 3.῾choroba, rak᾿: teper na raka hmerajut, a persze na pl´uca jak zachṷoriṷ, to jusz ne bыṷo ratunku PM15
  • taleryk ῾talerz᾿: a jak ni, to bыṷ zas czыr maszczenы, takы jakmы sia robyṷo w seredyni w tałeryku SF36; daṷno ne bыṷo tiṷko tałerykiṷ, bo bida bыṷa ED24

Drewniana półka na miski wieszana była zazwyczaj na ścianie izby koło pieca albo dawniej za łóżkiem lub stawiana na ławie obok pieca. Składano tam najczęściej talerze, miski, garnki i garnuszki. Obok misnyka wieszano też misternie wykonany z bukowego drewna łyżnyk, do którego wkładano drewniane lub blaszane, mniejsze i większe łyżki, sita, mątewki itp.