połe (поле)

῾pole᾿: sia zaprihat do dыszl´a konia i yde sia h połe robyty JCz22; połe to poṷydno bыty tam, de sia koroṷы pase, de sia ore, oranyna, połe tak powydno bыty, a tu poṷyden bыty podṷorec SF36

 • brukiew zob. karpil
 • gołka ῾odmiana ozimej pszenicy o kłosie bezostnym᾿: bыṷa wąsaczka, goṷka pszenycia to bыṷa taka szto ne maṷa bajusiṷ, łem tot koṷosok bыṷ hṷatki takij, no i wonsaczka bo bajusы maṷa PM15  
 • jarczanka ῾słoma jęczmienna᾿: ne znam jaku czы wiṷsiankuczy jarczanku na nicz za drabynu daṷaṷ, strjaska taka bыṷa peṷni jarczanka SF36
 • jarczanыj ῾jęczmienny᾿:ta jak ty zrobl´u h ṷitorok oplackы, de kupl´u jarczanoj mukы? SF36
 • jarczysko ῾pole po jęczminiu᾿: jarczysko to sternysko, jak sia pokosyt zerno, to jak jarec bыṷ to śa jarczysko nazyṷat PM15
 • jarec ῾jęczmień᾿: a z jarcu to opl´ackы sia robyṷo, fajnы bыły PM15
 • jaryna(zbior.)1.῾warzywa, jarzyny᾿: w zahorodi jaryny bыły, kapusta, morkoṷ, petruszka bo na kṷitky to łem taku maṷu zahoritku robyły, a na jaryny to już ṷekszыj taki zahin ciṷyj bыṷ, hrjatka tu, hrjatka tu, tu PM15; 2.῾jare zboże᾿: jaryna, to tiż radyły na jare zerno PM15
 • kapusta ῾kapusta᾿: kapustu sia ṷytynat sokыrom abo dakыm kasakom, czыstyt sia, krojit sia y sicze sia do boczkы ï sołyt sia ï łyścia sia daje ï sia kṷasyt SF36   
 • karpil ῾brukiew᾿: brukief a karpil´ to jest jedno, chockto nazyṷaṷ brukieṷ, a ja ne znam de to tak nazyṷały, bo tu h nas karpeli PM15
 • kompir ῾ziemniak᾿: sia wozyṷo kompery, daṷaṷo sia totы litorkы JCz22 zob. zaboliwыj kompir
 • morg ῾dawna miara powierzchni gruntu᾿: a jeden morg ne znam, kiṷko hektar maje, morg jest menczыj od hektaria SF36; s piṷ morga zasijane maje, bo persze na hektary ne radyły PM15
 • morkow ῾marchew᾿: pidu do peṷnyci po kompery, takoj sy prynesu morkṷy, popry komperjach takoj sy prynesesz morkoṷ SF3
 • ozymyna ῾ozimina᾿: ozymyna to jest zerno ozyme, żыto szto sia sije pid zymu, pszenycia, jarec tisz ałe maṷo PM15; a kobycu sy możesz tu wyryzaty o, zaraz nad, z ozemka SF36
 • pszenycia ῾pszenica᾿: pszenycu jusz Petro pokosyṷ JCz22
 • rila ῾rola᾿: pałenyci to sut, to bыły takы ril:i bыły znasz, taku nazwu mały, każda jedna ril´a jaka bы ne bыṷa JCz22
 • zaboliwыj kompir ῾trochę nadgniły ziemniak᾿: z zaboliṷыch kompery, de bыły napsutы kus to toṷdy
 • robyły pal´ata, terły, skreptały (…) bo takыch bыṷo szkoda dobrыch kompery SF36 
 • zerno 1.῾ziarno᾿: jak zerno bыṷo ne czыszczene, to ty młyn ne pryjaṷ, łem treba bыṷo ho picz:ыniaty żebы bыṷo czыste JCz22; 2.῾zboże᾿: to drïbne zerno, tak´e sṷabe zerno tońk´e to ono perechodyṷo bes totы dziurky, a hrube zostawaṷo JCz22
 • żыto ῾żyto᾿: żыto żaty SF36; no to me chodyły żыta żaty PM15

Łemkowie uprawiali głównie rośliny zbożowe – żyto, owies, orkisz, jęczmień, a czasami na leśnych porębach dwuletnie żyto zwane krzywicą. Siano też proso i tatarkę. Popularna była rzepa, którą zastąpiły ziemniaki i rzadziej kapusta. Siany był również len i konopie.

W każdym gospodarstwie przy chyżach rosły drzewa owocowe, głównie jabłonie, gruszki i czereśnie.